Grund­schu­le Wind­f­lö­te

Fol­gen­de Ange­bo­te der Spar­te Kunst fin­den Sie hier.

Anschrift:

Grund­schu­le Wind­f­lö­te
An der Wind­f­lö­te 38
33659 Bie­le­feld

Kon­takt­da­ten:

Tele­fon: 05209 / 704178–11
E‑Mail: Grundschule.windfloete@bielefeld.de

Grund­schu­le Wind­f­lö­te

Die fol­gen­den Instru­men­te kön­nen Sie an die­ser Schu­le ler­nen.

Fol­gen­de Ange­bo­te der Spar­te Kunst fin­den Sie hier.

Anschrift:

Grund­schu­le Wind­f­lö­te
An der Wind­f­lö­te 38
33659 Bie­le­feld

Kon­takt­da­ten:

Tele­fon: 05209 / 704178–11
E‑Mail: grundschule-windfloete@bielefeld.de